Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường Cầu Tre

Cập nhật: 23/08/2022 23:55

Cải cách hành chính nhà nước Chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển của đất nước. Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về công tác Chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre xây dựng ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác Chuyển đổi số. Đồng thời triển khai tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chương trình hành động số10- CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Uỷ ban nhân dân quận trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý làm chuyển biến nhận thức và quyết tâm cao của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Tuyên truyền về chủ đề năm của quận, nhấn mạnh nội dung mới là “Chuyển đổi số”. Tuyên truyền nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng và các tiện ích mang lại của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Qua quá trình thực hiện, UBND phường Cầu Tre đã đạt được một số kết quả như sau: Kết quả tổng hợp hồ sơ công việc và giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực để đưa vào số hóa 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được. Năm 2022 (từ 01/01 đến 30/6/2022) số hóa 1.053/1.053 văn bản đạt 100%; năm 2021 số hóa 3.015/3.015 văn bản đạt 100%; giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 số hóa 3.154/12.396 văn bản đạt 25,4%. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện theo mô hình chính quyền điện tử bộ phận một cửa 1.805 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 274,  mức độ 3 đạt 219 hồ sơ đạt 79,9%; mức độ 4 đạt 55 hồ sơ đạt 20%.

Để công tác Chuyển đổi số sớm hoàn thành và đi vào hoạt động đồng bộ, nề nếp trên địa bàn Quận Ngô Quyền thì có phần đóng góp của các phường trong quận, trong đó có phường Cầu Tre. Với nền tảng sẵn có và quyết tâm cao của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, cùng sự hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn phường, phường Cầu Tre quyết tâm thực hiện thành công công tác Chuyển đổi số.