Hội nghị sơ kết công tác Đảng – chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thời gian 06/10/2022 13:47
Sáng ngày 05/10/2022, Đảng ủy phường Cầu Tre tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng - chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.


Kết quả công tác phát triển đảng viên năm 2022

Thời gian 10/09/2022 11:07
Xác định phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Cầu Tre đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra năm 2022.Đảng bộ phường Cầu Tre tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời gian 17/08/2022 09:26
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gắn với tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng